Archive | February 2012

Công cụ quản lý code

3 repo đã được lập trên bitbucket để đảm bảo việc team code giữa các thành viên

Các thành viên đã được add vào các repo liên quan đến mình

Đã hoàn thiện chức năng backup và restore db trong hệ thống web

Advertisements

Giới thiệu thành viên và phân chia công việc

Nhóm được lập ra để làm trọn gói giải pháp bán hàng online trên smartphone nói chung và android nói riêng

 • Nguyễn Hoàng Gia (Nhóm trưởng)
 • Nguyễn Minh Thiêm
 • Nguyễn Công Đỗ
 • Nguyễn Quang Quý
 • Dương Thanh Tùng

Các yêu cầu chung:

 • Sản phầm cần hoàn thiện, có thể chạy tốt và đảm bảo tính thẩm mĩ và cách sử dụng đơn giản
 • Phần server-side cần được tối ưu, giao tiếp giữa client và server cần tối giản và đồng bộ
 • Hoàn thiện sản phẩm trong thời gian khá gấp: 1 kì/ 5 người/ 5 phần việc

Phân chia công việc chung:

 • Gia: viết core server-side, api mẫu, chú trọng việc sử dụng api trên client
 • Thiêm: bản HTML 5 của ứng dụng trên mobile, sau này sẽ thông qua Phonegap để deloy trên android
 • Đỗ: đọc và tìm hiểu về android platform, đầu tiên sẽ tìm hiểu kĩ về ListAdapter và JsonParser
 • Quý: làm site của hệ thống, layout và code căn bản web di động
 • Tùng: tiếp tục viết các api còn lại theo yêu cầu của công việc

E-Commerce

Electronic commerce, commonly known as e-commerceecommerceeCommerce or e-comm, refers to the buying and selling of products or services over electronic systems such as the Internet and other computer networks. However, the term may refer to more than just buying and selling products online. It also includes the entire online process of developing, marketing, selling, delivering, servicing and paying for products and services. The amount of trade conducted electronically has grown extraordinarily with widespread Internet usage. The use of commerce is conducted in this way, spurring and drawing on innovations inelectronic funds transfer, supply chain management, Internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange (EDI), inventory managementsystems, and automated data collection systems. Modern electronic commerce typically uses the World Wide Web at least at one point in the transaction’s life-cycle, although it may encompass a wider range of technologies such as e-mail, mobile devices and telephones as well.